Szárliget Község Hivatalos Weboldala

Szárliget Község Önkormányzata

2067 Szárliget, Szent István tér 1.

Tel,: +36 (34) 433-896

Központi elektronikus levélcím: polghivatal@szarliget.hu

 

ÜGYFÉLFOGADÁS:

 

Hétfő: 8.00 – 15.30

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8.00 – 15.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8.00 – 12.00

Polgármesteri Hivatal

A képviselő-testület hivatala a polgármesteri hivatal. A hivatal a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével egységes szervezetként működik, ennek keretében ellátja:

– az önkormányzati döntések előkészítését, és azok végrehajtását;
– a közgyűlés és szervei (a polgármester, a bizottságok) működésével kapcsolatos feladatokat;
– a jogszabályokban a közgyűlés, a polgármester, a jegyző részére előírt közigazgatási ügyek döntésre való előkészítését és végrehajtását.
– az anyakönyvvezető, a gyámügyi és a szabálysértési ügyintéző részére előírt közigazgatási feladatokat

A hivatal elnevezése: Szárligeti Polgármesteri Hivatal, székhelye: Szárliget, Szent István tér 1.

A hivatal illetékessége Szárliget Község közigazgatási területére terjed ki. A jegyző gyámügyi hatósági feladatokat ezen túl is ellát más településeken a jogszabályokban meghatározottak szerint.

A hivatal költségvetési szerv, melynek vezetője a jegyző. Költségvetési számlaszáma: 12028003-00111735-00100001. Számlavezetője: Raiffeisen Bank Rt. A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés rendjéről együttes polgármesteri és jegyzői utasítás intézkedik.

A polgármester a Képviselő-testület döntései szerint, valamint saját önkormányzati és közigazgatási feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben irányítja a hivatalt. A jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. A jegyző javaslatára előterjesztést tesz a közgyűlésnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, ügyfélfogadásának és munkarendjének szabályozására.

A jegyző vezeti a hivatalt, megszervezi annak munkáját. Ennek keretében:

a) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői, ügykezelői (a továbbiakban együtt: köztisztviselői) és munkavállalói tekintetében, az egységes közszolgálati szabályzat és a munkáltatói intézkedésekről szóló jegyzői utasítás szerint,
b) előkészíti döntésre a polgármester hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyeket;
c) dönt azokban a hatósági jogkörökben, melyeknek gyakorlását a polgármester ráruházza;
d) részt vesz tanácskozási joggal a Képviselő-testület és bizottságai ülésein;
e) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
f) előkészíti a polgármester tekintetében a munkáltatói intézkedéseket;
g) előkészíti az alpolgármester tekintetében a polgármester munkáltatói intézkedéseit.

A hivatal szervezeti felépítésének rendjét a Képviselő-testület az SZMSZ-ben állapítja meg.
A hivatalt a jegyző képviseli. A jegyző képviselettel esetenként mást is megbízhat.