Szárliget Község Hivatalos Weboldala

ALAPÍTÓ OKIRAT

Szárliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésére figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-ára és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (5) bekezdésére az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

1.) A költségvetési szerv neve:

        SZÁRLIGETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2.) A költségvetési szerv székhelye:

        2067 SZÁRLIGET, ISTVÁN UTCA 49.

3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester, vagy a jegyző feladat – és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

4.) A költségvetési szerv alaptevékenysége

A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

Gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.

Államháztartási szakágazati besorolása:

„841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége”

Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:

841112                  Önkormányzati jogalkotás
841114                  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115                  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117                  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118                  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126                  Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841133                 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841173                 Statisztikai tevékenység

882111                  Aktív korúak ellátása /Rendszeres szociális segély
882113                 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882117                 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118                 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119                 Óvodáztatási támogatás
882124                 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129                 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

5.) A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:

      SZÁRLIGET KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE

Az Mötv. rendelkezései szerint és az egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott,  valamint az SZMSZ-ben felsorolt valamennyi ügyre kiterjed.

6.) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:

      a., Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye

SZÁRLIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (2067 Szárliget, István u. 49.)

      b., Felügyeleti szerv neve, székhelye

SZÁRLIGET KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  (2067 Szárliget, István u. 49.)

7.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

A költségvetési szerv gazdálkodási formáját tekintve előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek mellett éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv végzi Szárliget Község Önkormányzata által fenntartott önállóan működő intézmény költségvetés-tervezésével, pénzellátásával, gazdálkodásával, vagyonnyilvántartásával, munkaerő-gazdálkodásával, beruházásával, számvitelével, adatszolgáltatásával, ellenőrzésével kapcsolatos – hatáskörébe utalt – feladatokat.

8.) A költségvetési szerv vezetője:

A település polgármestere – pályázat alapján – a Mötv. 82. paragrafusában megállapított képesítési követelményeknek megfelelően jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.

9.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közszolgálati, melyekre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény köztisztviselőkre vonatkozó – rendelkezései az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény alapján kivételesen kerülhet sor.

 

 

 

Mezei Ferenc

polgármester

Szíjj Judit

jegyző

 

 

Szárliget, 2013. április 29.

 

Záradék:

Az alapító okiratban foglaltakat Szárliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 54/2013 (III. 14.) sz. határozatával elfogadta, és a módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyta.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, azzal, hogy a 43/2012. (V.31.) számú határozattal jóváhagyott alapító okirat egyidejűleg hatályát veszti.

 Szárliget, 2013. április 29.

Szíjj Judit

jegyző