Szárliget Község Hivatalos Weboldala

Házi segítségnyújtás

2067 Szárliget, Szent István tér 1.

Tel: 34/433-896

Gondozók: Szabó Zoltánné Erika

Olyan gondozási forma, amely a jogosult önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtásban részesülők: idős-beteg emberek, fogyatékos személyek,

Ellátási terület: Szárliget község

Hivatásos gondozók naponta járnak ápolni-gondozni egyedül élő, rászoruló emberhez, így biztosítják, hogy az igénybevevő személy minél tovább maradhasson a saját lakókörnyezetében és folytathassa önálló életvitelét.

Szolgáltatásaink:

  • bevásárlás,
  • gyógyszer felíratás- kiváltás,
  • ügyek intézése,
  • étkeztetésben,
  • tisztálkodásban,
  • tisztázásban,
  • takarításban,
  • mosásban való segítségnyújtás.
  • Továbbá beszélgetés, mentálhigiénés gondozás, magány enyhítése.

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás

A Tatabányai kistérség önkormányzatai – a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 41. §. (1) bekezdésben  foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a, illetve a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján – a kistérség összehangolt fejlesztésének elımozdítása és az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése érdekében – a képviselı testületek döntése alapján 2005. április 20-án társulási megállapodást kötöttek. A Társulás tagja a kistérséghez tartozó összes – Gyermely, Héreg, Környe, Szárliget, Szomor, Tarján, Tatabánya, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszılıs – önkormányzat. A Társulás székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyőlése a 130/2007.(IV. 26.) Kgy. számú határozatában, a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa  34/2007 (V.22.) számú határozatában egyetértett azzal, hogy az Egyesített Szociális Intézmények ( továbbiakban: ESZI) egésze a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában mőködjön.  A Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában mőködı ESZI a szociális alapszolgáltatásokat, a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátásokat, valamint a gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja az ellátást igénybe vevıknek. Az ESZI által eddig biztosított feladatokat a hatékonyabb mőködés, eredményesség, költséghatékonyság és a racionalitási szempontok figyelembe vételével a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás vette át, változatlan szervezeti struktúrában 2007. július 1-vel.

Az intézmény feladatai:

Szociális alapszolgáltatás:

– Étkeztetés

– Házi segítségnyújtás

– Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

– Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

– Nappali ellátást nyújtó intézmények

 Közép-Dunántúli Regionális Módszertani Családsegítı Szolgálat és Gyermekjóléti Központ

Mőködési területe: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések (így Szárliget is)

Családsegítő Szolgálat feladata: A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert mőködtet. A jelzés alapján a családsegítő szolgálat feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja ıket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztosítja:

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,

c) a családgondozást, így a családban jelentkezőműködési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,

d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,

e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

f) a családokon belüli kapcsolaterısítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelőmediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő, családokat segítőszolgáltatásokat.

Regionális módszertani családsegítő szolgáltatás feladatai: Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém megyében alaptevékenységeként szociális szolgáltatásokat nyújt és a szolgáltatásokkal összefüggő kutató-, fejlesztő-, vagy képző tevékenységet végez.

Gyermekjóléti Központ feladata: A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

Tevékenysége körében:

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élőgyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,

b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,

c) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét,

d) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,

e) felkérésre környezettanulmányt készít,

f) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,

g) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelıen vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit,

h) biztosítja a gyermekjogi képviselőmunkavégzéséhez szükséges helyiségeket,

i) részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában.

A gyermekjóléti központ az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt:

a) utcai és lakótelepi szociális munkát,

b) kapcsolattartási ügyeletet,

c) kórházi szociális munkát,

d) készenléti szolgálatot.