Szárliget Község Hivatalos Weboldala

Szárliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 5/2017. (III.28.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1. § A helyi adókról szóló 5/2017. (III.28.) rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az építményadó mértéke: 1250 Ft/m2/év.”

 

2. § A helyi adókról szóló 5/2017. (III.28.) rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az építményadó vonatkozásában az adó alanya adókedvezmény igénybevételére jogosult a lakás számított adójának adótárgyanként 22.000 Ft-ot meghaladó összegére azon személyek után, akiknek az adott lakás életvitelszerűen otthonául szolgál.”

 

3. § A helyi adókról szóló 5/2017. (III.28.) rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A 3. § (5) bekezdésében meghatározott adókedvezmény az adó alapjaként meghatározott, négyzetméterben kifejezett hasznos alapterületre vonatkozóan vehető figyelembe akként, hogy 1 fő után – akinek az adott lakás életvitelszerűen otthonául szolgál -, 65 m2, minden további személy után – kinek az adott lakás életvitelszerűen otthonául szolgál -, személyenként számítva 20 m2 mentes az adó megfizetése alól.”

 

4. § A helyi adókról szóló 5/2017. (III.28.) rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adó évi mértéke 70 Ft/m2

 

5. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Szárliget község képviselő-testületének 5/2017 (III.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos:2019-01-01 -tól

Szárliget Község Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Szárliget község közigazgatási területén a képviselő-testület az alábbi helyi adókat vezeti be:

         a., helyi iparűzési adó

         b., építményadó

         c., telekadó

Helyi iparűzési adó

2.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adó mértéke: 2 %.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adó mértéke naptári naponként 5.000.-Ft.

Építményadó

3.§ (1) Az építményadó alapja: az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az építményadó mértéke: 1000.-Ft/ m/ év    

(3) Mentes az építményadó megfizetése alól a

a) garázs,

b) műhely

c) raktár

d) iroda

e) üzlethelyiség

(4) A (3) bekezdésben meghatározott mentesség nem terjed ki a vállalkozó üzleti célt szolgáló építményére.

 (5) Az építményadó vonatkozásában, a lakás számított adójának adótárgyanként 18.000.- Forintot meghaladó összegére, az adó alanya a lakásban állandó lakóhellyel rendelkező személyek után adókedvezmény igénybevételére jogosult.

(6) A 3.§ (3) bekezdésében meghatározott adókedvezmény az adó alapjaként meghatározott, négyzetméterben kifejezett hasznos alapterületre vonatkozóan vehető figyelembe akként, hogy a lakásban állandó lakóhellyel rendelkező egy fő után 65 négyzetméter; minden további a lakásban állandó lakóhellyel rendelkező személyek után, személyenként számítva, 20 négyzetméter mentes az adó megfizetése alól.

3/A. § (1) Reklámhordozó esetén az adó éves mértéke 0,- Ft/m2

Telekadó

4.§ (1) A telekadó alapja: a telek m2-ben számított területe.

(2) Az adó évi mértéke: 55.-Ft/ m2

(3) Mentes a telekadó alól:

(a) Az új kialakítású építési telkek a telekalakítási eljárás jogerős befejezésétől számított öt évig. A 4.§ (3) bekezdése a) pontja szerint új kialakítású építési telek a község hatályos településrendezési tervében lakóterület övezeti besorolású ingatlanok megosztásával létrejött, külön helyrajzi számon nyilvántartott belterületi ingatlan.

 (b) Az a telek, amely méretei alapján a helyi építési szabályzat övezeti besorolása szerint nem építhető be.

 (c) Az az önálló helyrajzi számú telek-ingatlan, melyen épület áll és amely után az adóalany építményadó fizetésére kötelezett.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott mentesség nem terjed ki a vállalkozó üzleti célt szolgáló telkére.

5.§ (1) Ez a rendelet 2017. március 31. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Szárliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2016.(XI.30.) számú önkormányzati rendelete.

 

 

Mezei Ferenc

polgármester

Szűcs Márta

jegyző